Obavještenje o sazivanju vanredne skupštine akcionara Štamparije Obod ad Cetinje

Obavještenje o sazivanju vanredne skupštine akcionara Štamparije Obod ad Cetinje

za dan 16.01.2018. godine, sa početkom u 10h, u prostorijama upravne zgrade Štamparije Obod ad Cetinje, ul Njegoševa br 3 Cetinje, sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

Otvaranje Skupštine akcionara i izbor radnih tijela:

  • Predsjedavajućeg Skupštine,
  • Verifikacione komisije,
  • Zapisničara,
  • Ovjerivača zapisnika.
  1. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupštine akcionara održane dana 31.10.2017.godine.
  2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Štamparije „Obod“AD-Cetinje.
  3. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija Društva po maksimalnoj cijeni od 0,90€      po akciji.
  4. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora direktora.
  5. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora direktora.

Kvorum za održavanje Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Kvorum za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva i Odluke o sticanju sopstvenih akcija Društva  čine akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili su zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluke po tačkama 1 i 4 Dnevnog reda donose se većinom glasova vlasnika akcija koji su lično prisutni ili su zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića, dok se o tački broj 5 Odluka donosi kumulativnim glasanjem.

Materijal za Skupštinu akcionara Štamparije Obod ad Cetinje biće na raspolaganju akcionarima u zakonskom roku, u poslovnim prostorijama Društva, Ulica Njegoševa br 3 na Cetinju, svakog radnog dana u periodu od 09-12h.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara biće objavljeno u skladu sa Zakonom u štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori najkasnije 30 dana prije dana održavanja Skupštine akcionara.

Predsjednik Odbora direktor
Jovović Aleksandar